Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zgadzam się Więcej informacji

Ubezpieczenie OC emitenta (IPO)

Ubezpieczenie odpowiedzialności prospektowej (IPO/ POSI)

Ubezpieczenie IPO/ POSI jest produktem stworzonym specjalnie dla ochrony odpowiedzialności prospektowej emitenta.
Jest to ubezpieczenie dedykowane konkretnej emisji papierów wartościowych:
  • obejmuje odpowiedzialność wszystkich podmiotów uczestniczących w sporządzaniu informacji prospektowych i w samej emisji,
  • obejmuje odpowiedzialność za wszelkie wypowiedzi i publikacje ubezpieczonych osób i podmiotów w związku z ubezpieczoną emisją,
  • pokrywa koszty obrony przed roszczeniami oraz koszty biegłych, rzeczoznawców, forensic accountants etc. niezbędnych do oceny zasadności roszczenia i rozmiarów szkody,
  • pokrywa koszty obrony w postępowaniach administracyjnych, karnych i kontrolnych,
  • pokrywa koszty naprawy wizerunku w przypadku, kiedy z przyczyn niezależnych od emitenta, emisja nie dochodzi do skutku,
  • pokrywa koszt kar i grzywien administracyjnych (do pewnej wysokości i jeżeli jest to zgodne z prawem),
  • okres ubezpieczenia wynosi od 3 do 10 lat, co pozwala uniknąć corocznego odnawiania umowy ubezpieczenia oraz gwarantuje niezmienne warunki ubezpieczenia przez cały okres obowiązywania umowy,
  • przy 10 letnim okresie ubezpieczenia pokrywa się on z terminem przedawnienia ewentualnych roszczeń.
Ubezpieczenie IPO/ POSI nie obejmuje swą ochroną roszczeń związanych z naruszeniem innych obowiązków informacyjnych spółki publicznej. Te objęte są standardową polisą ubezpieczenia OC członków władz spółek (D&O). Prosimy o kontakt jeżeli są Państwo zainteresowani otrzymaniem dodatkowych informacji.

Odpowiedzialność prospektowa spółek publicznych

Obowiązki emitenta

Prospekt emisyjny jest z natury rzeczy dokumentem, na podstawie którego setki czy tysiące osób podejmują decyzje inwestycyjne. W związku z tym, prawo nakłada na emitenta obowiązek ujawnienia wszelkich istotnych informacji o wprowadzanych do obrotu papierach wartościowych oraz o samym emitencie. Informacje powinny zostać podane w rzetelny i kompletny sposób (art. 22 Ustawy o ofercie publicznej).
Za prawdziwość, rzetelność i kompletność informacji w prospekcie, odpowiada emitent. Inne podmioty, które brały udział w sporządzaniu informacji, takie jak: sprzedający (dawniej wprowadzający), zabezpieczający,  subemitent usługowy, również ponoszą odpowiedzialność, która uzależniona jest od roli jaką pełniły w emisji.

Odpowiedzialność cywilna prospektowa

Odpowiedzialność cywilna emitenta za szkodę wyrządzoną inwestorom lub innym osobom trzecim w związku z naruszeniem obowiązków prospektowych oraz innych obowiązków informacyjnych jest skonstruowana tak, aby ułatwić poszkodowanym dochodzenie roszczeń (art. 98 Ustawy o ofercie publicznej), w szczególności:
- zobowiązane do naprawienia szkody są wszystkie podmioty, które sporządziły lub brały udział w sporządzaniu informacji,
- odpowiedzialność tych podmiotów jest solidarna i nie można jej ograniczyć lub wyłączyć,
- przy wykonywaniu swoich obowiązków podmioty te powinny dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności,
- istnieje domniemanie winy (podmioty sporządzające informacje muszą udowodnić brak winy, aby uwolnić się od odpowiedzialności).
Warto tu również przypomnieć, że od 2008 roku KNF nie weryfikuje treści prospektu i nie pomaga w rozszerzeniu przekazywanych informacji lub usunięciu innych wad dokumentu. Obecnie KNF poprzestaje na badaniu formalnej zgodności prospektu z przepisami prawa (art. 33 UoOP).

Odpowiedzialność administracyjna i karna

Naruszenie obowiązków emitenta pociąga za sobą nie tylko odpowiedzialność cywilną do naprawienia szkody, ale również sankcje administracyjne  i karne .
W zakresie odpowiedzialności administracyjno-prawnej (rozdział 7 UoOP art. 96 - 97) KNF ma do dyspozycji karę pieniężną nakładaną na emitenta, członków jego władz oraz inne osoby biorące udział w sporządzaniu informacji oraz karę wykluczenia papierów wartościowych z obrotu.
W sferze przepisów prawa karnego (Rozdział 9 UoOP) sankcje w postaci kary grzywny i kary pozbawienia wolności mogą dotyczyć jedynie osób fizycznych.
Komisja Nadzoru Finansowego na swojej stronie internetowej publikuje komunikaty o karach nałożonych na emitentów (http://bip.knf.gov.pl/pliki/kary_KNF_wg_naruszen_26-09-14_tcm6-31245.pdf). Jest to wiarygodne źródło informacji o przypadkach naruszenia ustawowych obowiązków prospektowych i innych obowiązków informacyjnych, z którymi może wiązać się odpowiedzialność cywilna wobec osób poszkodowanych.
Policzyliśmy, że w latach 2011-2014 było 91 przypadków nałożenia przez KNF kar, zarówno w trybie administracyjnym, jak i karnym. Ich wysokość wahała się od kilkudziesięciu tysięcy do ponad 5-6 mln zł (nałożone na Platinum Prestige Capital SA).
Dodatkowym ryzykiem w takich sytuacjach jest możliwość podniesienia zarzutu, że zarząd emitenta lub jego rada nadzorcza nie dołożyli należytej staranności w zarządzaniu spółką  lub wykonywaniu obowiązków nadzorczych i na skutek tego wyrządzili szkodę spółce, poprzez narażenie jej na konieczność zapłaty kar pieniężnych. W związku z tym może zostać wniesione roszczenie spółki lub jej akcjonariuszy (art. 486 oraz 295 k. s. h) o naprawienie szkody wyrządzonej spółce.

Więcej informacji znajdą Państwo w naszej broszurze.
Broszura jest do pobrania tutaj - Broszura ubezpieczenie oc emitenta