Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zgadzam się Więcej informacji
IDD
» jesteś tutaj: » IDD

Informacje wymagane przez Ustawę o dystrybucji ubezpieczeń (IDD)

Adres siedziby:
ul. Jurija Gagarina 9/35
00-753 Warszawa
NIP: 774-123-19-08
REGON: 017499561

Adres do korespondencji:
ul. Rozwadowskiego 35c
05-230 Ossów

Wynagrodzeniem otrzymywanym w związku z proponowanym przez nas zawarciem umowy ubezpieczenia jest prowizja (kurtaż brokerski) uwzględniona w kwocie składki ubezpieczeniowej.

Nie posiadamy żadnych akcji i udziałów zakładów ubezpieczeń.

Numer wpisu do rejestru brokerów ubezpieczeniowych:
00000984/U

Numer wpisu do rejestru brokerów reasekuracyjnych:
00000020/R

Adres strony internetowej, na której dostępny jest rejestr brokerów:
Rejestr brokerów - prosimy uzupełnienie jednego z wierszy (wystarczy fragment nazwy). a rejestr wyświetli wszystkie dane na nasz temat.

Zezwolenia na prowadzenie działalności brokerskiej: zezwolenia

Informacja w sprawie możliwości złożenia reklamacji, wniesienia skargi oraz pozasądowego rozwiązywania sporów.

W każdym przypadku osoba fizyczna będąca Ubezpieczającym, Ubezpieczonym, osobą uprawnioną z umowy ubezpieczenia lub poszukującym ochrony ubezpieczeniowej, a także osoba prawna lub spółka nieposiadająca osobowości prawnej będąca Ubezpieczającym, Ubezpieczonym lub poszukującym ochrony ubezpieczeniowej (dalej: podmiot składający reklamację) mogą wnieść reklamacje, tj. skargi, zażalenia skierowane do “Konrad Alabrudziński Brokerzy Ubezpieczeniowi i Reasekuracyjni” zawierające zastrzeżenia dotyczące usług brokerskich świadczonych przez “Konrad Alabrudziński Brokerzy Ubezpieczeniowi i Reasekuracyjni”.

Reklamacje można składać w następujący sposób:
1. w formie elektronicznej na adres e-mail: k.a@alabrudzinski.pl,
2. w formie pisemnej  –  osobiście albo przesyłką pocztową na adres do korespondencji,
3. ustnie – telefonicznie pod numer telefonu +48 604 515 174 (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora) albo osobiście podczas wizyty w siedzibie lub pod adresem do korespondencji.

Odpowiedzi na reklamację “Konrad Alabrudziński Brokerzy Ubezpieczeniowi i Reasekuracyjni” udziela bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji.
W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie 30 dni, “Konrad Alabrudziński Brokerzy Ubezpieczeniowi i Reasekuracyjni” w tym terminie wyśle informację o przyczynie niemożności rozpatrzenia reklamacji. W takim przypadku odpowiedź na reklamację zostanie udzielona nie później, niż w terminie 60 dni od dnia jej otrzymania.

Jeżeli osoba fizyczna składający reklamację nie zgadza się ze stanowiskiem  “Konrad Alabrudziński Brokerzy Ubezpieczeniowi i Reasekuracyjni” wyrażonym w odpowiedzi na reklamację, może wystąpić z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego, a ponadto może wystąpić do właściwego sądu powszechnego z powództwem przeciwko  “Konrad Alabrudziński Brokerzy Ubezpieczeniowi i Reasekuracyjni”.

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich informujemy, że podmiotem uprawnionym dla  “Konrad Alabrudziński Brokerzy Ubezpieczeniowi i Reasekuracyjni” do prowadzenia postępowań w sprawach pozasądowego rozwiązywania sporów z konsumentami w rozumieniu tej ustawy jest Rzecznik Finansowy (Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa; www.rf.gov.pl).

Klient będący konsumentem ma także możliwość zwrócenia się o pomoc do właściwego miejscowo Powiatowego (Miejskiego) Rzecznika Konsumentów.