Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zgadzam się Więcej informacji
Dane osobowe
» jesteś tutaj: » Dane osobowe

Polityka prywatności


Z dniem 25 maja 2018 r. rozpoczyna obowiązywanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”)

W toku naszej działalności otrzymujemy dane osobowe, między innymi takie jak: adres e-mail, numer telefonu, imię i nazwisko, niekiedy adres zamieszkania, PESEL, NIP. Zwykle dane te służą po prostu do komunikacji z obsługiwaną przez nas firmą, będącą osobą prawną lub, rzadziej, do zawarcie umowy ubezpieczenia na rzecz osoby “prywatnej” lub jednoosobowej działalności gospodarczej. Przetwarzając te dane (zgodnie z RODO przetwarzaniem jest w zasadzie wszystko) podlegamy cytowanemu wyżej Rozporządzeniu. 

W związku z tym zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego dalej RODO), informujemy:


INFORMACJE OGÓLNE:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Konrad Alabrudziński Brokerzy Ubezpieczeniowi I Reasekuracyjni, z siedzibą w Warszawie, ul. Gagarina 9/35, zwany dalej Administratorem.
Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM:

Z Administratorem można kontaktować się pisemnie na adres:
Konrad Alabrudziński Brokerzy Ubezpieczeniowi i Reasekuracyjni
ul. Rozwadowskiego 35c,
05-230 Ossów,
 
poprzez e-mail: k.a@alabrudzinski.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu: + 48 604 580 584

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ PODSTAWA PRZETWARZANIA:

Państwa dane osobowe przetwarzane będą:

1. w związku z wykonywaniem czynności brokerskich (innymi słowy: zawarcia i wykonywania umów pośrednictwa ubezpieczeniowego (art. 6 ust. 1 b RODO);
Zgodnie z art. 4.2 Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym, czynnościami brokerskimi są: 
a) wykonywanie czynności w imieniu lub na rzecz podmiotu poszukującego ochrony ubezpieczeniowej, polegające na zawieraniu lub doprowadzaniu do zawarcia umów ubezpieczenia,
b) wykonywaniu czynności przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia,
c) uczestniczeniu w zarządzaniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia, także w sprawach o odszkodowanie,
d) organizowaniu i nadzorowaniu czynności brokerskich.

2. w celach  marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych Administratora,– podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność ich przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH:

Państwa dane mogą być przekazywane:
a) ubezpieczycielom oraz reasekuratorom  związku z wykonywaniem czynności brokerskich,
b) podmiotom przetwarzającym Państwa dane w naszym imieniu i na podstawie zawartych z nami umów świadczącym na naszą rzecz usługi rachunkowe, doradcze, prawne, podatkowe, informatyczne,
c) innym podmiotom, które jako administratorzy przetwarzają Państwa dane we własnym imieniu
- prowadzącym działalność pocztową lub kurierską – w związku z przekazywaniem korespondencji, 
- podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (np. bankom) – w związku z dokonywanymi płatnościami; 
- podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi księgowe, prawne, podatkowe, informatyczne – w zakresie, w jakim staną się administratorem danych. 

PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO:

Co do zasady Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 
Przekazanie danych osobowych poza EOG może nastąpić w związku z korzystaniem przez Administratora z usług dostarczanych przez Google LLC, Mountain View, California, USA w tym Google Analytics, Google Contacts, Google Adwords, Google Gmail, Google Documents i inne. 
Dane mogą być przekazywane do USA i są zabezpieczone w ramach programu The Privacy Shield Network opracowanego przez Komisję Europejską, Departament Handlu Stanów Zjednoczonych oraz Radę Federalną Szwajcarii, który zapewnia stopień ochrony danych zgodny z wymogami prawnymi Unii Europejskiej.

PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH:

Posiadają Państwo prawo do:
- żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; 
- wniesienia sprzeciwu;
- przenoszenia danych;
- wniesienia skargi do organu nadzorczego;
- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, gdy podstawą przetwarzania jest udzielona przez Państwa zgoda; wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed wycofaniem zgody;

W celu realizacji w/w praw należy skontaktować się z administratorem danych wysyłając stosowne żądanie na adres Administratora lub adres e-mail wskazany powyżej.

PRAWO DO SPRZECIWU:

W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Administrator zaprzestanie przetwarzania danych w tym celu, jeżeli skorzystają Państwo z tego prawa.

W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych na podstawie uzasadnionego interesu. Administrator przestanie przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla Administratora ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub Państwa dane będą Administratorowi niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI:
Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji;

PRZECHOWYWANIE DANYCH OSOBOWYCH:

Państwa dane osobowe będą przechowywane w celach, dla których je zebraliśmy, odpowiednio:

- do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy ubezpieczenia albo
- do momentu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora albo
- do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy ubezpieczenia.

Administrator przestanie wcześniej przetwarzać dane osobowe wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego, jeżeli zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania danych w tych celach.