Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zgadzam się Więcej informacji
» jesteś tutaj: » NASZE USŁUGI » Ubezpieczenie cyber

Ubezpieczenie Cyber Liability

Podsumowanie ochrony

1. Ochrona ubezpieczeniowa z tytułu naruszenia prywatności i naruszenia danych

Obejmuje: koszty obrony oraz odszkodowania, jakie ubezpieczony lub podnajęty zewnętrzny dostawca usług są zobowiązani pokryć w związku z ujawnieniem, nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem danych lub dopuszczeniem do ich modyfikacji przez osobę do tego nieuprawnioną .Ochroną objęte są również Koszty Reakcji.

Koszty Reakcji

Opłaty i wydatki na:
  • usługi informatyki śledczej,
  • odzyskanie utraconych danych,
  • poradę prawną,
  • określenie zobowiązań odszkodowawczych,
  • usługi monitorowania transakcji,
  • inne opłaty i wydatki wymagane w związku ujawnieniem lub dopuszczeniem do modyfikacji danych

2. Ochrona ubezpieczeniowa z tytułu roszczeń wynikających z naruszenia bezpieczeństwa sieci

Obejmuje: koszty obrony oraz odszkodowania, jakie ubezpieczony jest zobowiązany pokryć w związku z niedbalstwem lub uchybieniem lub niedołożeniem należytej staranności, które umożliwiło dokonanie “cyberataku".

3. Ochrona ubezpieczeniowa z tytułu roszczeń na gruncie nieprawidłowego zachowania związanego z działalnością medialną/ publikacją treści cyfrowej

Obejmuje: koszty obrony oraz odszkodowania, jakie ubezpieczony jest zobowiązany pokryć w związku z publikacją lub nadawaniem cyfrowych treści.

4. Ochrona ubezpieczeniowa z tytułu postępowań urzędowych

Obejmuje koszty obrony w postępowaniu urzędowym wszczętym przez organ administracji publicznej w związku z ujawnieniem danych (również osobowych) lub dopuszczeniem do modyfikacji przez osobę do tego nieuprawnioną.

5. Ochrona ubezpieczeniowa z tytułu nałożonych grzywien i kar

Obejmuje możliwe do ubezpieczenia kary i grzywny nałożone przez organ administracji publicznej w związku z ujawnieniem danych lub dopuszczeniem do modyfikacji przez osobę do tego nieuprawnioną.

6. E­płatności/kary umowne

Obejmuje: koszty obrony, odszkodowania i kary umowne związane z nieumyślnym naruszeniem standardów PCI (ang. Payment Card Industry Data Security Standard).

7. Koszty notyfikacji

Obejmuje koszty wymaganego przez regulatora poinformowania o zaistniałym wypadku osób, których dane zostały ujawnione lub zmodyfikowane.

8. Ochrona ubezpieczeniowa z tytułu szkód spowodowanych przerwą w działalności przedsiębiorstwa i kosztów wznowienia działalności

Obejmuje straty finansowe (oraz koszty wznowienia działalności) poniesione na skutek przerwy w działalności (max. 180 dni) spowodowanej bezpośrednio ukierunkowanym wtargnięciem do systemów komputerowych ubezpieczonego .

9. Ochrona ubezpieczeniowa z tytułu ataków hakerskich

Odszkodowanie za środki pieniężne skradzione w wyniku “cyberprzestępstwa”.

10. Ochrona przeciw “cyberwymuszeniom"

Opłaty i wydatki poniesione w związku z wniesioną groźbą “cyberataku".

11. Ochrona komunikacji kryzysowej

Opłaty i wydatki ekspertów ds. komunikacji poniesione w celu ograniczenia skutków negatywnego rozgłosu spowodowanego zdarzeniem objętym ochroną ubezpieczeniową

12. Ochrona ubezpieczeniowa z tytułu kosztów usług doradczych

Opłaty i wydatki zewnętrznych ekspertów poniesione w celu ustalenia wystąpienia szkody i oszacowania jej rozmiarów.


Opracowanie zostało sporządzone dzięki uprzejmości i na podstawie warunków ubezpieczenia TUiR Allianz Polska, które oferuje ubezpieczenie Cyber Protect.