Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zgadzam się Więcej informacji
» jesteś tutaj: » NASZE USŁUGI » Ubezpieczenie d&o

Ubezpieczenie d&o

Ochrona w zakresie kar i grzywien w ubezpieczeniu D&O - aktualizacja

Nowe regulacje prawne wprowadzane przez administrację Unii Europejskiej, mające na celu lepszą regulację rynków kapitałowych wprowadziły w tym roku wiele zmian w istniejących przepisach. Ze szczególnym zainteresowaniem oraz niepokojem przyjęto rozszerzony znacznie katalog kar administracyjnych nakładanych na podmioty gospodarcze działające na rynkach kapitałowych oraz na osoby nimi zarządzające.


Kary nakładane są w trybie administracyjnym przez regulatora rynku - w Polsce jest to Komisja Nadzoru Finansowego.


Szczegółowe informacje znajdą Państwo tutaj: Ubezpieczenie kar i grzywien administracyjnychUbezpieczenie d&o - informacje ogólne

Pełna nazwa to Directors and Officers Liability Insurance - ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej władz spółki.

Nominowanie do zarządu lub rady nadzorczej  jest niewątpliwie sukcesem zawodowym. Należy jednak pamiętać, że wiąże się to z dużą odpowiedzialnością i istotnym ryzykiem roszczeń w związku z zarządzaniem, często bardzo dużym, podmiotem.

Ubezpieczenie zawierane jest przez spółkę, a ochroną objęte są:

- osoby pełniące funkcje zarządcze w okresie ubezpieczenia, bez względu na zmiany czy rotację kadr oraz ,

- współmałżonkowie, konkubenci/partnerzy, spadkobiercy, wykonawcy testamentu, reprezentanci prawni (w przypadku ubezwłasnowolnienia), co daje ochronę w przypadku majątku wspólnego oraz może pomóc w ograniczeniu ryzyk sukcesji,

- prokurenci i pełnomocnicy,

- pośrednio sama spółka.

Ochronę zapewnianą przez ubezpieczenie możemy podzielić na dwie sekcje:

1. Ochrona prawna.

Ubezpieczenie pokrywa koszty:
- obrony i pomocy prawnej w związku roszczeniami lub zarzutami oraz koszty biegłych, rzeczoznawców, forensic accountants etc. niezbędnych do oceny zasadności roszczenia i rozmiarów szkody,
 -obrony oraz pomocy/asysty prawnej we wszelkich postępowaniach urzędowych (administracyjnych, karno-skarbowych, karnych i kontrolnych, inspekcji),
 -konsultacji w związku ze zdarzeniami kryzysowymi (np. śmierć członka władz, atak cybernetyczny, naruszenie poufności danych oraz inne zdarzenia, które mogą spowodować nagły spadek przychodów powyżej 25% w skali roku) oraz koszty zarządzania kryzysowego,
 - naprawy wizerunku oraz wsparcia psychologicznego,
 - kar i grzywien administracyjnych i cywilnych, również tych wynikających z regulacji MAR/MAD/ ZAFI/ Transparency II, (do maksymalnej wysokości 50% sumy gwarancyjnej),
-  stawiennictwa osoby ubezpieczonej przed sądem.

2. Ochrona w zakresie odpowiedzialności cywilnej.

Obejmuje roszczenia wniesione w okresie ubezpieczenia w związku z wyrządzeniem szkody (również tylko zarzucanym) na skutek:
- działania sprzecznego z umową spółki (np. nie wystąpienie o zgodę rady nadzorczej na zaciągnięcie zobowiązań o znacznej wartości),
- niedopełnienia obowiązków (również obowiązków informacyjnych spółki publicznej i związanych z emisją papierów wartościowych),
- błędu, zaniechania, zaniedbania,
- wprowadzenia w błąd, podania nieprawdziwej informacji,
-  przekroczenia uprawnień,
- naruszenia praw pracowniczych,
- zbyt późnego zgłoszenia upadłości spółki.
Roszczenia mogą wnosić:
- spółka,
- akcjonariusze/ udziałowcy,
- wierzyciele i kontrahenci,
- Skarb Państwa,
- pracownicy i inne osoby trzecie.

W naszej broszurze,  opisujemy również, w dużym skrócie, najważniejsze rodzaje odpowiedzialności cywilnej członków władz spółki kapitałowej:

1. Odpowiedzialność wobec spółki za wyrządzoną jej szkodę (art. 291 - 293 i 479 -490 k. s. h.).
2. Odpowiedzialność cywilna wobec wierzycieli za zobowiązania (również publiczno-prawne) spółek (art. 299 k. s. h. oraz art. 21 Prawa upadłościowego).
3. Odpowiedzialność za zaległości podatkowe i inne zobowiązania publicznoprawne.
4. Odpowiedzialność w związku z emisją papierów wartościowych (art. 484 k.s.h. oraz Rozdział 8 Ustawy o ofercie publicznej).
5. Odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej przez spółkę.W tego typu ubezpieczeniach, najważniejszymi czynnikami wpływającymi na składkę, oraz na dostępność ubezpieczenia dla konkretnej spółki, są:

- okres działalności spółki (im dłużej tym lepiej),
- tzw. szkodowość (to znaczy czy były wypłacane odszkodowania w związku z odpowiedzialnością menedżerów spółki),
- dochodowość (im bardziej dochodowa spółka, tym łatwiej ją ubezpieczyć),
- branża (niektóre branże są nie ubezpieczalne, z kolei inne np. branża budowlana, ciężko ubezpieczyć w okresie kryzysu),
- suma bilansowa (przyjmuje się, że im wyższa, tym wyższe ryzyko dla ubezpieczyciela, więc znacząco wpływa na składkę),
- suma gwarancyjna (im wyższa, tym wyższa składka).


Kwotacja (czyli oferta) jest poprzedzona analizą finansową działalności Ubezpieczonych Spółek.

Do uzyskania oferty niezbędne są następujące dokumenty::
- zbadane sprawozdania finansowe za ostatnie dwa lata wraz z opinią biegłego rewidenta (jeżeli istnieją),
- bilans, rachunek wyników i przepływy za ostatni rok,
- kwartalne dokumenty finansowe z bieżącego roku,
- wniosek ubezpieczeniowy.

Składki zaczynają się już od kilku tysięcy złotych rocznie.

 Zapraszamy do pobrania i lektury naszej broszury o Ubezpieczeniu d&o