Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zgadzam się Więcej informacji

Architekci, projektanci, inżynierowie

Dobrowolne ubezpieczenie OC architektów / projektantów

Osoby objęte ochroną ubezpieczeniową- czyli zakres podmiotowy ubezpieczenia


Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej chroni podmioty nim objęte przed koniecznością wypłaty odszkodowania za szkodę wyrządzoną osobie trzeciej. Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej architektów, projektantów i osób wykonujących zawody techniczne obejmuje swym zakresem osoby prowadzące pracownie architektoniczne, projektowe oraz firmy świadczące usługi projektowe zatrudniające projektantów w charakterze pracowników lub podwykonawców. W przypadku katastrof budowlanych spowodowanych błędami projektowymi pozwy kierowane są do firm projektowych, których nie obejmuje ubezpieczenie obowiązkowe projektantów.
I tutaj wyraźnie widać przewagę ubezpieczenia dobrowolnego , które daje swą ochronę każdemu podmiotowi zajmującemu się działalnością projektową, niezależnie od formy prawnej. A więc może to być architekt Jan Kowalski prowadzący działalność jednoosobowo, ale również spółka cywilna dwóch architektów czy przedsiębiorstwo mające formę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Dodatkowo pracownicy i stali podwykonawcy ubezpieczonego są objęci ubezpieczeniem również w zakresie ich osobistej odpowiedzialności, stają się więc poniekąd osobami ubezpieczonymi.

Ubezpieczona działalność w ubezpieczeniu obowiązkowym i ubezpieczeniu dobrowolnym

Podczas gdy zakres ubezpieczenia obowiązkowego jest wyznaczony regulacjami stosownych ustaw i rozporządzeń obejmując tylko odpowiedzialność za szkody wynikające z wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zakres ochrony dobrowolnego ubezpieczenia OC uzależniony jest od treści wynegocjowanej umowy ubezpieczenia. To daje duże możliwości w dopasowaniu ochrony do potrzeb konkretnej firmy projektowej.
Działalność firm projektowych najczęściej wychodzi poza wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych i obejmuje często również:
- prace geologiczne,
- prace przedprojektowe,
- koncepcje programowo-przestrzenne,
- projekty wykonawcze stanowiące uszczegółowienie projektu budowlanego służące do wykonania robót objętych inwestycją,
- kosztorysy inwestorskie itd.
Tak szeroki katalog czynności do których zwykle zobowiązują się projektanci jest obejmowany dobrowolnym ubezpieczeniem OC, w ramach którego zakłady ubezpieczeń standardowo pokrywają szkody osobowe (śmierć lub uszczerbek na zdrowiu), szkody rzeczowe (zniszczenie lub uszkodzenie rzeczy) oraz czyste szkody majątkowe (straty finansowe niezwiązane ze szkodą osobową ani rzeczową).
Dla zobrazowania czystej szkody majątkowej można posłużyć się przykładem błędu projektowego prowadzącego do niemożliwości korzystania z wybudowanego obiekty zgodnie z jego przeznaczeniem. Koszty jego przeprojektowania oraz przebudowy będą stanowiły czystą szkodą majątkową.
Omawiając zakres ochrony trzeba również zwrócić uwagę na szkody wyrządzone przez podwykonawców oraz pracowników ubezpieczonego. Jest to istotne rozszerzenie w stosunku do ubezpieczenia obowiązkowego.W razie wyrządzenia przez pracownika szkody osobie trzeciej, zobowiązanym do jej naprawienia będzie tylko pracodawca. Co za tym idzie, roszczenie o naprawienie szkody będzie kierowane do firmy projektowej zatrudniającej projektanta będącego sprawcą szkody, a jedynym ubezpieczeniem OC pokrywającym takie przypadki jest ubezpieczenie dobrowolne. Podobnie sprawa wygląda w odniesieniu do błędów popełnionych przez podwykonawców. Pracownie projektowe często zlecają prace branżystom ponosząc odpowiedzialność za szkody wynikające z ich błędów. Takie szkody pokrywane są standardowo w ramach dobrowolnego ubezpieczenia OC.

Czasowy zakres ochrony ubezpieczeniowej

Roszczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej projektanta najczęściej mają swoją przyczynę kilka lat przed powstaniem szkody, dlatego niezwykle ważne jest określenie, czy zakresem ochrony objęte są szkody wynikające z uchybienia popełnionego w okresie ochrony, czy też roszczenia zgłoszone w okresie ubezpieczenia.

Pierwsze najpopularniejsze rozwiązanie zakłada, że projektant zawiera umowę ubezpieczenia, która pokrywa szkody wynikające z błędów projektowych popełnionych w trakcie jej obowiązywania. Tego rodzaju konstrukcja powoduje, że dopóki roszczenia osób poszkodowanych nie ulegną przedawnieniu, dopóty istnieć będzie ochrona ubezpieczeniowa dla szkód wynikających z uchybień popełnionych podczas jej obowiązywania. W efekcie ochrona trwa wiele lat. 
Jest to o tyle ważne, o ile specyfiką zawodu projektanta jest ryzyko szkód przesuniętych w czasie o wiele lat. Najczęściej bowiem powstanie szkody ma miejsce po wybudowaniu budynku zrealizowanego na podstawie wadliwej dokumentacji projektowej. 
Z drugiej jednak strony istnieje prawdopodobieństwo, że w momencie zgłoszenia roszczenia suma gwarancyjna już jest za niska i nie wystarcza na jego zaspokojenie. Takie ryzyko występuje z uwagi na wzrost zasądzanych odszkodowań, wzrost wartości prac i materiałów budowlanych oraz wartości nieruchomości.
 Drugie spośród omawianych rozwiązań przewiduje ochronę dla wszystkich roszczeń zgłoszonych w okresie obowiązywania umowy ubezpieczenia niezależnie od czasu popełnienia uchybienie oraz powstania szkody. W tym przypadku aktualna suma ubezpieczenia jest obowiązująca dla wszystkich roszczeń zgłoszonych w danym okresie, nie zachodzi więc niebezpieczeństwo dewaluacji sumy gwarancyjnej. Jednakże w przypadku kumulacji wielu roszczeń wynikających z uchybień sprzed lat może i tutaj dojść do braku pokrycia z uwagi na zbyt niską sumę gwarancyjną. 
Dodatkowo podejmując decyzję o wyborze tego typu ochrony trzeba mieć na uwadze, że trudno będzie ją zmienić w przyszłości, ponieważ zmiana spowoduje czasową lukę w ochronie.
Jak wynika z powyższych rozważań nie ma rozwiązań bez wad, każde ma pewne zalety, ale i ograniczenia.

Kwestia pośrednika ubezpieczeniowego

Pośrednikiem ubezpieczeniowym może być agent lub broker ubezpieczeniowy. Agent reprezentuje jeden lub kilka zakładów ubezpieczeń. W jego interesie jest sprzedaż ubezpieczenia tego zakładu ubezpieczeń, w którego imieniu działa, nie ma obowiązku dokonywania porównania ofert i przedstawiania rzetelnej rekomendacji. Zwykle, agenci zajmują się wszelkimi rodzajami ubezpieczeń, bez żadnych konkretnych specjalizacji.
Dlatego lepszym wyborem jest broker ubezpieczeniowy, który jest niezależny, niezwiązany z żadnym zakładem ubezpieczeń, reprezentuje tylko Ubezpieczonego i działa tylko w jego interesie.
Broker ma obowiązek wystąpić o oferty do wielu ubezpieczycieli, porównać je i przedstawić klientowi rzetelną rekomendację konkretnej oferty.

Zapraszamy do ściągnięcia naszej broszury:


Broszura ubezpieczenie OC architektów