Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zgadzam się Więcej informacji
» jesteś tutaj: » BLOG

Witamy na naszym blogu poświęconym ubezpieczeniom OC

Ochrona dla kar i grzywien w ubezpieczeniu d&o

Być może nadszedł czas na przegląd Państwa polisy d&o, albo na zawarcie takiego ubezpieczenia.


Nowe regulacje prawne wprowadzane przez administrację Unii Europejskiej, mające na celu lepszą regulację rynków kapitałowych wprowadziły w tym roku wiele zmian w istniejących przepisach. Ze szczególnym zainteresowaniem oraz niepokojem przyjęto rozszerzony znacznie katalog kar administracyjnych nakładanych na podmioty gospodarcze działające na rynkach kapitałowych oraz na osoby nimi zarządzające.


Pozostawimy na boku kwestię kar nakładanych na same przedsiębiorstwa - ubezpieczenie d&o ich nie obejmuje, a kwestia możliwości regresowania kwot kar nałożonych na podmiot od odpowiedzialnego za to nałożenie członka władz jest kontrowersyjna.


Jeżeli chodzi o osoby fizyczne, ubezpieczone polisą d&o:

 • ochroną są objęte zarówno szeroko pojęte koszty obrony prawnej w postępowaniu administracyjnym jak i kary pieniężne czy też grzywny nałożone w takim postępowaniu,
 • ochroną objęte są również rozmaite koszty "poboczne" - zaczynając od ekspertów oraz biegłych a kończąc na specjalistach od naprawy wizerunku,
 • ochroną objęte są również koszty stawiennictwa przed sądem,
 • nie ma franszyzy,
 • jeżeli jest pełna ochrona wsteczna (nie ma daty retroaktywnej) i nie jest to postępowanie, które toczyło się przed rozpoczęciem okresu ubezpieczenia pierwszej polisy, nie były znane okoliczności itp., to jest ochrona dla wszystkich byłych członków władz, którzy już nie zasiadają w organach spółki, bez żadnych ograniczeń,
 • ochroną objęci są współmałżonkowie i konkubenci.

Jakie są ograniczenia:

 • dla spółek publicznych ochrona związana z regulacjami MAD/MAR/ Transparency II istnieje, jeżeli w umowie ubezpieczenia jest ochrona dla roszczeń związanych z papierami wartościowymi,
 • ochrona dla każdej nowej emisji papierów wartościowych zwykle musi być potwierdzona przez ubezpieczyciela,
 • dla instytucji finansowych podlegających dyrektywie ZAFI, warunki, zakres ochrony są bardziej restrykcyjne, a składka wyższa i czasami w standardzie nie ma ochrony dla roszczeń wynikających z własnych papierów wartościowych,
 • ochrona istnieje w ramach kwoty podlimitu sumy gwarancyjnej - jest to zwykle 20% - 50% głównej sumy gwarancyjnej,
 • przestępstwo i umyślność wyłącza ochronę, ale tylko po potwierdzeniu orzeczeniem sądu lub innego organu władzy sądowniczej,
 • postępowania w związku z wyrządzeniem szkody rzeczowej i osobowej nie będą objęte chyba, że dotyczą nieumyślnego spowodowania śmierci lub naruszenia przepisów BHP zawartych w Kodeksie Pracy,
 • postępowania związane z zanieczyszczeniem środowiska.

Należy również podkreślić, że najlepszym narzędziem do ubezpieczenia ryzyka konkretnych emisji papierów wartościowych jest ubezpieczenie IPO/ POSI, którym również się zajmujemy -  Ubezpieczenie IPO/ POSI/ OC emitenta.


Takie ubezpieczenie umożliwia zamknięcie całego ryzyka pojedynczej emisji w jednej umowie ubezpieczenia, co zapewnia ochronę nawet, gdyby polisa d&o nie została odnowiona (np. ze względu na bardzo wysoką szkodowość). Sama umowa ubezpieczenia OC członków władz, służy wtedy bardziej jako ochrona przed roszczeniami z tytułu uchybień w bieżących obowiązkach informacyjnych.

Regulacje MAR i MAD

Od lipca 2016 weszły w życie nowe regulacje unijne - Rozporządzenie MAR (Market Abuse Regulation) oraz Dyrektywa MAD (Market Abuse Directive). Polskie przepisy nie są jeszcze gotowe, więc przepisy tych regulacji mają zastosowanie bezpośrednio.


Powyższe przepisy znacząco zmieniają system raportowania spółek publicznych dotyczący tzw. "zdarzeń cenotwórczych" oraz informacji poufnych. Na emitenta przenoszone są wszelkie ryzyka zbierania i analizy informacji, które mogą wpłynąć na cenę jego papierów wartościowych. Na przykład wprowadza się konieczność raportowania w formie raportu bieżącego (a nie w raporcie okresowym, jak do tej pory) informacji mających istotny wpływ na wynik finansowy za dany okres.


Co ważne, nowe, rozszerzone obowiązki dotyczą wszystkich emitentów publicznych - również tych z rynku NewConnect oraz emitujących obligacje.

Transparency II

31 marca 2016 została opublikowana Ustawa o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych i niektórych innych ustaw. Implementuje ona Dyrektywę UE Transparency II, a także Dyrektywę ZAFI (w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi). 


Powyższe przepisy wprowadzają bardzo wysokie kary administracyjne na spółki publiczne ( i inne podmioty)  oraz osoby zasiadające w ich władzach:

- do 1 000 000 zł na członka zarządu (w niektórych przypadkach, jeżeli jest to podmiot zarządzający z UE - 5 000 000 zł),

- do 100 000 zł na członka rady nadzorczej - co jest zupełnie nowym przepisem, wcześniej nigdy nie karano członków rad nadzorczych.

Oczywiście, kary w takiej wysokości są związane z rażącym naruszeniem obowiązków, ale, z drugiej strony, katalog tych obowiązków informacyjnych został, poprzez Rozporządzenie MAR znacznie rozszerzony i objęto nim szerszą grupę podmiotów.

W samej Ustawie, ograniczono maksymalną wysokość kar w stosunku do projektu Ustawy, gdzie była kwota 8 000 000 zł.


Dyrektywa ZAFI

ZAFI to towarzystwa funduszy inwestycyjnych zarządzające SFO i FIZ oraz komplementariusze spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych, które pozyskują kapitał od wielu inwestorów i inwestują go zgodnie z przyjętą polityką inwestycyjną.


Maksymalna kara administracyjna, która może być nałożona na członka zarządu towarzystwa lub spółki zarządzającej lub członka rady nadzorczej lub członka innego organu nadzorującego towarzystwa lub spółki zarządzającej to 20 949 500 zł. Chodzi tutaj o rażące naruszanie przepisów prawa, naruszanie interesów uczestników funduszy, działalność niezgodnie z prospektem lub statutem funduszu i podobne, bardzo poważne uchybienia członków władz.


data publikacji: 2016-08-31 13:10:36